ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА НА “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

Чл. 1. Тези правила са разработени от Изпълнителния съвет на Единна Народна Партия с цел набиране и разходване на средства за финансиране на дейността на Партията и осъществяване на контрол по спазване на законовите разпоредби в тази връзка.

 

Финансиране 

Източници на финансиране:

Чл. 2. Единна Народна Партия се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

(1) Собствените приходи могат да бъдат:

1. членски внос;

2. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;

3. дарения и завещания от физически лица.

(2) Държавната субсидия се отпуска ежегодно от държавния бюджет по ред, установен със Закона за политическите партии.

 

Членски внос 

Чл. 3. Членският внос е основен собствен източник на финансиране дейността на партията. Плаща се ежемесечно в местната структура.

– Месечният размер на членския внос е 10 (десет) лева; за безработни, пенсионери и студенти – 5 (пет) лева;

– За удостоверяване на внесения членски внос, лицата, натоварени с неговото събиране, издават квитанции при всяко плащане, изготвяни в два екземпляра – един за вносителя и един за целите на отчетността на партията;

 

Дарения и завещания 

Чл. 4. Дарения и завещания в полза на Единна Народна Партия се осъществяват по ред и при ограниченията, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл. 5. За набраните чрез дарения средства се води Публичен Регистър на дарителите.

Чл. 6. Всеки дарител, предоставя информация, както следва: Трите имена, адрес, данни по документ за самоличност и дата на издаване.

Чл. 7. Не се приемат анонимни дарения и дарения от едно и също физическо лице, когато сумата надхвърля 10,000 (десет хиляди) лева за една година.

Чл. 8. Не се приемат дарения от организатори на хазартни игри, както и от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза.

Чл. 9. Не се приемат дарения за финансиране на дейността от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Чл. 10. Не се приемат дарения, направени под условие или с тежест.

Чл. 11. При съмнение за изпиране на пари, се прилагат вътрешните правила за  мерките за предотвратяване изпирането на пари.

 

Получаване на дарения 

Чл. 12. Дарения се получават по банковата сметка на партията.

Чл. 13. Дарения в размер над 5,000 лв се приемат след решение на Изпълнителния съвет.

Чл. 14. (1) Дарения в брой могат да се приемат само в Централния офис на партия.

(2) За дарения в размер до 1,000 (хиляда) лева могат да се приемат и в брой местната организация, като договорите за дарения се сключват от председателя на партията или от специално упълномощено лице с изрично пълномощно.

(3) Общинската организация води регистър на получените дарения по утвърден образец, като в срок от 3 (три) дни след сключване на Договора за дарение в централния офис на партията се изпраща извлечение от Публичния регистър, оригинал на сключения договор за дарение, както и документите по чл. 6 от настоящите правила.

Чл. 15. Дарения, не съдържащи необходимите реквизити и неотговарящи на изискванията на настоящите правила, няма да бъдат приемани от Партията и подлежат на връщане.

 

Разпределение на постъпленията 

Чл. 16. Постъпленията от членски внос се разпределят както следва: 60% за местната организация и 40 % за Централата.

Чл.17. Постъпленията от дарения и други източници се разпределят по решение на Националния съвет.

 

Разходване на средства 

Чл. 18. (1) Набраните средства се разходват за финансиране дейността на Единна Народна Партия, съгласно предложения и приет от Изпълнителния съвет бюджет.

(2) Разходите се одобряват от председателя на Единна Народна Партия или от упълномощено от него лице.

(3) Разходи над 5,000 (пет хиляди) лева се утвърждават предварително от Изпълнителния съвет на партията.

Чл. 19. Средствата могат да се разходват за целите на партията за:

(1) извършване на целеви разходи (за организиране на конгреси, мероприятия, предизборни кампании и др) с еднократен характер.

(2) За извършване на условно постоянни (текущи) разходи – издръжка на партията:

– закупуване на необходимото оборудване за офисите на партията;

– закупуване на материали и консумативи;

– командировки;

– заплащане на външни услуги оказани от трети лица, при и по повод дейността на партията (наеми и др.);

– политически маркетинг;

– разходи по транспорт и поддръжка на автомобили;

– разходи за работни заплати, здравни и социални осигуровки;

– други разходи, утвърдени от Изпълнителния съвет.

(3) Еднократни разходи за закупуване на активи се извършват след предварително одобрение от Изпълнителния съвет.

Чл. 20. (1) Местните организации и тематичните клубове, ежемесечно изпращат до Финансовия отдел проект за бюджет, който се одобрява от Изпълнителния съвет.

(2) С представяне на проекто-бюджета по предходната алинея, местните организации и тематичните клубове изпращат отчет за набраните и изразходвани средства за изтеклия месец.

 

Касови операции

Чл. 21. В брой могат да се извършват плащания в размер до 1,000 (хиляда) лева.

Чл. 22. В края на всеки работен ден касовата наличност не трябва да надхвърля 1,000 (хиляда) лева.

Чл. 23. Касовите операции се отчитат от Финансовия отдел на партията в специално заведена касова книга, която се приключва ежедневно.

Чл. 24. Максималният размер на предоставени авансово суми на едно лице не може да надхвърля, както средва:

– за административни нужди – до 1,000 (хиляда) лева;

– за експлоатация и поддръжка на автомобили – до 1,000 (хиляда) лева;

– за протоколни нужди – 500 (петстотин) лева;

Чл. 25. Изразходването на авансите може да се извършва само за целите, за които са отпуснати.

Чл. 26. Авансовите отчети се извършват в срок не по-дълъг от 7 календарни дни, след края на събитието. Най-късно при изтичане на срока, за извършените разходи се изготвя отчет, който се утвърждава от Финансов отдел.

Чл. 27. Командировки в страната и чужбина се признават и отчитат само при наличие на надлежно оформена Заповед за командировка, подписана от председателя на Единна Народна Партия или от специално упълномощено от него лице.

 

Счетоводна документация

Чл. 28. Всички първични документи по приходите и разходи се оформят съгласно изискванията на Закона за счетоводство и вътрешно-партийните документи.

 

 

Счетоводна отчетност и счетоводно приключване 

Чл. 29. Финансовата дейност се извършва и отчита съгласно Закона за счетоводството и действащата нормативна база в Република България.

Чл. 30. Изготвя се индивидуален сметкоплан, методолигически указания към него и инструкция за документооборота в партията.

Чл. 31. Счетоводното приключване е годишно и се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за счетоводството. Отговорен за изготвянето на финансовите отчети е главният счетоводител. Изготвения отчет се представя за одобрение от Изпълнителния съвет.

Чл. 32. До 15 март всяка година, Единна Народна Партия представя в Сметната палата отчет за приходите и разходите си за предходната година, който съдържа:

1. извлечение (справка) за приходите;

2. извлечение (справка) за разходите, в която са отразени разходите за персонал, за наеми на помещения, за услуги, за административни разходи и други присъщи за дейността разходи.

 

 

Председател:…………………………………

                                                                                                                       /Мария Капон/