Членство

Здравейте!

Благодарим Ви, че желаете да се присъедините към Единна народна партия.

За да станете член на ЕНП, е необходимо да изпратите заявление до централата на партията в София, ако в населеното място, където живеете, няма учреден клуб на партията.

Заявление за членство – zaiavlenie_za_chlenstvo_v_enp

Електронният адрес, на който можете да изпратите заявлението, е: contact@enp.bg, а оригиналният документ на адрес: София, ул. Тулово № 3, за Единна народна партия

Ако на вашия компютър нямате конфигуриран е-мейл клиент (например Outlook Express), ви препоръчваме да копирате е-мейл адреса и да изпратите своето заявление от личната си пощенска кутия.

Телефон за контакти: 088 600 12 71.

Прилагаме ви частта от устава на ЕНП, в която се описват процедурите за придобиване на членство.

Желаем Ви успех!

ЧЛЕНСТВО

Чл. 29. (1) Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на ЕНП, може да бъде член на ЕНП.

(2) Членството в ЕНП е доброволно.

(3) В гражданската квота може да се включи всеки пълнолетен български гражданин, който не е член на ЕНП , но споделя нейните ценности.

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 30. (1) Членството в ЕНП се придобива след подадено заявление до избран от кандидата местен клуб или до Изпълнителния съвет и след одобряването му от клуба, респективно от Изпълнителния съвет. За одобрение се счита, ако в 15 дневен срок след обявяването му на заседание на клуба, респективно на заседание на Изпълнителния съвет, не са постъпили писмени възражения от членовете на клуба Член на ЕНП може да бъде член само на един местен клуб.

(2) При постъпили възражения кандидатурата се подлага на гласуване на следващото заседание на местния клуб, респективно на заседание на Изпълнителния съвет и решението се приема с обикновено мнозинство. В този случай членството възниква след решението на местния клуб, респективно след решението на Изпълнителния съвет.

(3) При отказ кандидатът може да обжалва решението пред Контролния съвет в едномесечен срок след получаване на отказа.

(4) Решението на Контролния съвет не подлежи на обжалване.

(5) Председателят на местния клуб изпраща информация за приемане на нов член на председателя на общинската организация, който вписва новия член в общинския партиен регистър. (6) Учредителите на ЕНП стават членове на партията с факта на участието си в Учредителното събрание /Конгрес/.

Чл. 31. (1) Членството в ЕНП се прекратява:

1. Доброволно – с едностранно писмено заявление, отправено до председателя на местния клуб или общинската организация, който вписва напускането в общинския партиен регистър;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;

3. с изключването му – по решение на Изпълнителния съвет, когато извършва действия, с които уврежда интересите на партията или нарушава устава и политиката на партията;

4. при отпадане – когато не заплаща членски внос повече от една година. Отпадането се констатира с решение на Изпълнителния съвет.

Чл. 32. (1) Член на Изпълнителния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя.

(2) В случаите по предходната алинея, председателят прави предложение до Националния партиен съвет за попълване на състава на Изпълнителния съвет с нов член.

Чл. 33. При грубо нарушение на този устав, системно неизпълнение на решенията на органи на партията и/или други действия или дейност на член на ръководен орган, които уронват престижа и доброто име на ЕНП, председателят или заместник-председателите с мотивирано становище предлагат на Изпълнителния съвет да прекрати предсрочно неговия мандат.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 34. (1) Всеки член на ЕНП има право:

1. да избира и да бъде избиран в органите на управление на партията в съответствие с този устав;

2. да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на решения за провеждане на политиката и дейността на ЕНП;

3. да бъде информиран за дейността на местните и централните органи на ЕНП;

4. да участва лично, когато се обсъжда неговото партийно положение и дейност;

5. да прекратява членството си по собствено желание;

Чл. 35. (1) Членовете на ЕНП са длъжни:

1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на ЕНП;

2. да участват в дейността на партията, в предизборни кампании и да работят за осъществяване на принципите и политиката й;

3. да издигат авторитета на партията, да не извършват действия и бездействия, които противоречат на принципите на партията и я злепоставят;

4. да заплащат редовно членски внос, определен от Националния партиен съвет.

Чл. 36. Членовете на Гражданската квота не плащат членски внос и не са задължени да спазват Устава на партията Те имат право по свое желание да участват във всички събития, организирани от местните организации на партията. Желаещите да се регистрират като гражданска квота на партията попълват единствено анкетна карта.