Трябва да се гарантират интересите на българските граждани, че лекарствените продукти…

Дата: 26 Май 2009 Автор: ЕНП

0
441

Трябва да се гарантират интересите на българските граждани, че лекарствените продукти у нас няма да бъдат по-високи от най-ниските цени на същите продукти в държавите членки на ЕС 

Лидерът на ЕНП Мария Капон внесе в НС законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Целта на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) е да гарантира с оглед интересите на българските граждани, че продажната цена на лекарствен продукт у нас няма да бъде по-висока от най-ниските цени на същия продукт в държави членки на ЕС.

В мотивите към законопроекта се казва:

„Целта на предлагания законопроект е да регламентира по-ясно и категорично спрямо настоящите законови текстове законодателната воля по отношение на регулирането на цените на лекарствените продукти у нас и заплащането им с публични средства, за да гарантира, че лекарствените продукти, заплащани с обществени средства, ще бъдат достъпни за българските граждани.

Необходимо е да бъде категорично и докрай изяснена ролята на цената по чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ, определена чрез „външно рефериране” – сравнение с цената на продукта в България с най-ниските цени за същия продукт в държави членки на ЕС, и изчислената чрез вътрешно рефериране (сравнение между цените на лекарствени продукти с една и съща активна съставка и лекарствена форма) за целите на заплащане от НЗОК стойност на даден лекарствен продукт.

Целта на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) е чрез „външно рефериране” да гарантира с оглед интересите на българските граждани, че продажната цена на лекарствен продукт у нас няма да бъде по-висока от най-ниските цени на същия продукт в държави членки на ЕС.

Чрез „вътрешното рефериране” ЗЛПХМ цели да гарантира, че с публични средства ще заплаща една и съща стойност за взаимозаменяеми продукти или продукти с еднакъв терапевтичен резултат (една и съща активна съставка, една и съща лекарствена форма и т.н.).

Моделът на ценообразуване и заплащане с публични средства, въведен от ЗЛПХМ, не предвижда крайната продажна цена на лекарствения продукт да бъде обвързана от стойността, заплащана с публични средства, определена чрез т.нар. „вътрешно рефериране”.

Безспорно е, че лекарствените продукти с едно и също активно вещество, но произведени от различни производители нямат еднакви цени поради редица икономически фактори, влияещи върху образуването на цената на лекарствения продукт. Направеното изменение в бр.34 от 08.05.2009г. на Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели доказа неразбиране на изпълнителната власт на механизма на определяне на цените на лекарствените продукти и опит за максимално предпазване на бюджета на НЗОК чрез ограничаване на свободната пазарна конкуренция. Поради тази причина с предлаганото изменение ще отпадне всяко съмнение в начина на регулиране на цените на лекарствените продукти и възможността чрез промени в подзаконовите нормативни актове да се нарушават законови принципни положения и правилата за свободна конкуренция.

Същевременно, определянето на  цената по чл.258, ал.1 чрез сравнение с най-ниската цена в 8 държави членки в комбинация с вътрешното рефериране за определяна на стойност, заплащана с публични средства, води до налагане на едно изключение в цели групи лекарствени продукти.

За целта е необходимо да се направят и съответни промени в Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък (Приета с ПМС № 311 от 15.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 13.03.2009 г.), Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Приета с ПМС № 295 от 3.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 104 от 11.12.2007 г., в сила от 11.12.2007 г.) и Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (Издадена от Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г., изм., бр. 34 от 8.05.2009г.), като се уеднаквят използваните термини, с тези, въведени от закона, за което е даден разумен срок на Министъра на здравеопазването. „

ОСТАВИ КОМЕНТАР

three + 2 =