Харта на ценностите

0
31

Може да изтеглите от тук (Харта_на_ценностите.pdf)

Българското общество има нужда от промяна, устойчивост на идеите и обединяваща кауза. Необходима е политическа алтернатива за успелите българи, които имат идеи и воля за държавност. Партията ни обединява хора, които гледат напред. Единни с различията си, ние създаваме нова политическа сила за всички български граждани.

Ефективността и авторитетът на политиката се реализират чрез прозрачност и реални действия. Ние вярваме в основната роля на партиите в политическата система, защото чрез подкрепата си за партия гражданите имат средство да дадат личната си енергия в общия проект на държавата.

Всички членове на нашата партия са лидери и политици,
които не се страхуват да поемат отговорност

Обединени около тази концепция, ние искаме да реабилитираме политиката като:

 • дадем власт на лидери, които са продукт на обществената потребност и на личните си качества, а не на скрити сделки;.
 • наложим принципно нова система за държавно и обществено управление, в която държавническият подход доминира над политическия;.
 • прекратим самоцелните и козметични реформи като начин за изпълнение на политически пазарлъци и осигурим предвидимост, правила и обществена ценностна система, адекватни на новите реалности.

Ние утвърждаваме принципи на общото ни действие и ги спазваме на всички нива на политическото представителство и управление.

1. Политиката за нас е средство да се гарантират правата на всеки отделен човек и да се реализират интересите на общността.

 • Всеки гражданин има правото да участва във вземането на решения чрез представителство, пряка демокрация и социален диалог.
 • Политиците са задължени да бъдат близо до проблемите на хората и техните желания и да се вслушват в тях.
 • Никоя гледна точка не трябва да бъде пренебрегвана. Многообразието на интересите може да бъде обхванато само чрез уважение към различно мислещите.

2. Политиците са само посредници на обществения интерес.

Политикът трябва да изпълнява непрекъснато основната си функция – да бъде посредник:

 • Ефективното политическо лидерство се реализира чрез служба за хората, не чрез службогонство.
 • Политическата дейност е израз на осъзната гражданска позиция, на способност да се реализират конкретни професионални умения в съответните сфери от управлението на държавата.
 • За да бъде един политик успешен посредник на обществения интерес, неговият личен живот и професионалната му кариера трябва да бъдат в порядък. Семейството е основна ценност.

3. Приоритет на дългосрочните решения пред краткосрочните действия;  на общите цели – пред частните интереси; на  изпълнението – пред  обещанията.

Политическото време не се измерва с кратки срокове. Политикът трябва да вижда по-далеч от текущите задачи, да предвижда проблемите на утрешния ден, да създава условия за по-добро бъдеще. Той трябва да прогнозира дългосрочно и да проектира адекватно системите за управление на всички нива в местната и централна власт.

Българските граждани се чувстват незащитени и безсилни да създадат държавата, в която искат да живеят. Оформиха се обществени и икономически групи с ясно изразени общи интереси, които нямат представителство в българската политическа класа. Отвъд частните намерения, политикът трябва да открои общия интерес, без който социалните връзки се разпадат. Ние вярваме в политиката за общи цели на основата на споделени интереси.

Не е достатъчно да се гласуват закони, те трябва да се прилагат. Ние утвърждаваме смисъла на политическото действие. Това означава: да си поставиш цели, да дефинираш смисъла им, да организираш изпълнението им, да контролираш процеса и да дадеш обективна оценка на постигнатите резултати.

Нашият политически проект е вдъхновен и подчинен на основни ценности:

1. Свобода

Свободата е основна предпоставка за реализирането на лично и обществено благополучие.

Хората се раждат свободни и равни в правата си. Свободни да се движат, да създават, да избират живота си. Ние вярваме в индивидуалната съдба на човека, а не в социалната предопределеност. Отхвърляме системите, които задушават свободата и се опитват да й поставят рамки. Свободата е основната ценност, която позволява да се развива въображението, да се действа и твори. Обществото напредва чрез индивидуалната воля и действие на всеки отделен човек. Свободата се изразява по естествен път във всички съзидателни дейности.

 • Свободата означава уважение към всеки български гражданин със силата на Обществен договор.
 • Свободата отваря пътя към щедростта и благородството.
 • Свободата означава всеки да създава и направлява своя живот.
 • Свободата е лична неприкосновеност, защита на собствеността и семейството.
 • Свободата е възможност всеки да бъде себе си.
 • Свободата предполага толерантност.

2. Отговорност

Да бъдеш свободен означава да бъдеш отговорен.

Свободата не е абстрактно понятие. Изходно условие за реализирането й като ценност е зачитането на правата, интересите и личната свобода на другите. Свобода не означава безнаказаност. Свободата на личността се простира до свободата на другия. Свободата предполага отговорност.

 • Отговорността е първо към собствените действия.
 • Отговорността е ангажимент за защита на най-слабите между нас.
 • Животът в обществото се основава на зачитането на закона. Авторитетът на държавата и правосъдната система трябва да гарантират, че всеки ще носи отговорност за постъпките си.
 • Отговорността не е само спазване на закона. Тя е осъзнаване на правата, както и на задълженията по отношение на общността. Тя е основата за „общество на доверието”, което дава възможност на всеки да развие потенциала си.
 • Ние вярваме, че отговорността за екологията е въпрос не само на сигурност, но и на морал. Прогресът и природата са съвместими и ние сме отговорни пред децата си да не разрушаваме света, в който те ще живеят.
 • Ние сме отговорни днес за следващите поколения.

3. Личен успех

Общество на благосъстоянието се изгражда от успели хора.

Обществото трябва да осигурява условия за личен успех, за реализация на способностите и идеите на своите членове. Нашата цел е изграждането на общество на благосъстоянието, където всички ще са различно богати, а не еднакво бедни. Основен негов градивен елемент е индивидът, реализирал социален, професионален и личен успех.

 • Знаещите, можещите, способните и инициативните са основният двигател на икономическото развитие. Общественият просперитет е функция на техните успехи, усилия и предприемчивост.
 • Възможността за изкачване на социалната стълбица по заслуги и дух е белег на общество, което се развива.
 • Обществото и държавата трябва да създават условия и да насърчават инициативността и предприемчивостта.
 • Бъдещето на нашата икономика е в иновациите, във въображението, в желанието да създаваш.
 • Ние искаме да възвърнем достойнството на труда и смисъла на усилието.

4.  Солидарност

Солидарността е мрежата от връзки на всяка човешка общност.

Общество, което не е единно, не може да просперира. Чрез солидарност и щедрост ние създаваме общност, в която всеки се чувства съпричастен. Социалната сплотеност закриля човека срещу превратностите на живота, срещу болест, увреждане, безработица, зависимости. Различните форми на солидарност изграждат устойчивостта на социалните връзки и създават необходимите условия за съвместен  живот.

 • Държавата гарантира социалната защита на гражданите. Солидарността  е силата на индивида. Тя не е просто безвъзмездна финансова помощ, която да ограбва тези, които работят, за да поддържа тези, които изпитват трудности. Смисълът на солидарността е в равния шанс на всеки да започне отначало и да се развива през целия си живот. Такава солидарност е изискваща, но е и по-ефективна.
 • Ние възприемаме структурите на гражданското общество – професионалните и браншови съюзи и неправителствените организации – като най-мощни инструменти на гражданската власт, основани на солидарност и споделени интереси.
 • Солидарността между поколенията в семейството осигурява приемственост на традициите, създава чувство за родова принадлежност и привързаност, възпитава новите поколения.

5. Национална гордост

Българската нация е закалена от вековната воля да живеем заедно чрез споделената история, език, култура и обща духовност.

България и българската духовност винаги са били сигурната основа за нашето съществуване. Без нашите традиции, език и история ние не знаем кои сме и никога няма да разберем накъде отиваме. Ето защо изграждането, поддържането и утвърждаването на националната ни гордост е ключово условие за постигане на общите ни цели.

 • Републиканската нация е в основата на нашата обща идентичност.
 • Нацията живее чрез символи като националния химн, националните празници, националния флаг и девиза „Съединението прави силата”.
 • Искаме връщане на националните ценности “свобода”, “просвещение” и “достойнство” като обединители на желанието ни да изграждаме заедно обща съдба.
 • Всеки има различен принос в общата идентичност. Ние се отказваме от обезличаващия колективизъм, който размива идентичността ни. Убедени сме в богатството на различията.

6.   Космополитност

България не е сама, България е част от света.

Контактът с други общества и нации води до напредък и развитие. Дистанцирането от глобалните процеси означава изостаналост. В ерата на глобалната икономика, модерните комуникации и динамичните социални процеси, ние трябва да сме пълноценна част от общността на нациите.

 • За нас светът е място, в което преживяваме с отворено сърце и любопитство дните си. Той е толкова голям, колкото любовта ни към хората и уважението ни към природата.
 • За всички нас Европа представлява разширяване на перспективите.
 • Възприемаме Европейския съюз  като огромно постижение, което дава воля за създаването на общ проект при ясни правила и равен достъп до технологии и финанси.
 • Подкрепяме Европа, в която всяка нация запазва своята идентичност, а всяка държава – своята автономност.
 • Ние се отказваме от тясното възприемане на Европейския съюз единствено като икономическо формирование. Той има смисъл само чрез човешката общност, която го основава.
 • Общите европейски политики ни позволяват заедно да развиваме дейности, които не са по силите само на една държава.

Нашата България ще се гради от солидарно общество и ще бъде държава в прогрес, с която се гордеем. Ние ще работим за справедлива и изискваща демокрация, която се опира на истинските инструменти на гражданското общество.

Ние влизаме в нова реалност. Икономическото развитие и науката са способни на чудеса. Времето се ускорява. Напускаме епохата, в която  работата е гарантирана за всеки, където социалните правила са установени. Днес границите са условни, конкуренцията е световна, обществото е мобилно. Балансът между традиции и иновации, устойчивост и адаптивност, сигурност и промени се постига единствено чрез професионално управление, ясна политическа воля и споделени ценности.

Нашият хоризонт се разширява непрекъснато и имаме всички шансове да успеем. Мечтаем за общество, което ще позволи на българите да бъдат по-богати, по-солидарни и по-щастливи.

Да поемем риска и да построим по-добро бъдеще!

Пълният текст на Харта на ценностите на Единна народна партия можете да изтеглите от ТУК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

sixteen + nine =