ЦИК регистрира ЕНП за участие в местните избори на 25 октомври

Дата: 01 Септември 2015 Автор: ЕНП

0
256

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1634-МИ
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“, подписано от Мария Василева Капон в качеството й на председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 28 август 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.08.2015 г. от СГС – ФО, VI-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г.;
  2. Образец от подписа на представляващия партията;
  3. Образец от печата на партията;
  4. Удостоверение № 48-00-380 от 14.08.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;
  5. Удостоверение от Банка Пиреос България АД, гр. Пловдив, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
  6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4206 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
  7. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания, подписан от председателя на партията и нотариално заверен;
  8. Препис-извлечение от протокол от заседанието на Изпълнителния съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ от 11.08.2015 г.;
  9. Препис-извлечение от протокол от заседанието на Националния партиен съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ от 11.08.2015 г.;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-44 от 31 август 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ОСТАВИ КОМЕНТАР

one + twelve =