Изказване на Мария Капон относно Закона за туризма

Дата: 07 Ноември 2008 Автор: Мария Капон

0
278

Изказване на Мария Капон по време на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма

МАРИЯ КАПОН (независим): Първо, искам да декларирам по чл. 103, че нямам конфликт на интереси. Това искам да бъде ясно. Но като човек, който се занимава с икономика и с бюджетна политика, смятам, че темата за туризма е изключително важна. Тя ще е много важна и в условията на криза, защото туризмът ще е един от най-засегнатите браншове през следващата година.Уважаеми колеги, тъй като в тази зала, убедена съм, голяма част от вас не знаят мотивите на законопроекта като такива, искам да ви разкажа малко от историята как трябваше да има законопроект, който да е създаден от Министерския съвет. Той трябваше да бъде гласуван в Министерския съвет и тогава, когато е и политика на тройната коалиция, да бъде внесен в Народното събрание.Безобразният начин, по който НДСВ си мисли, че управлява определен сектор и отговаря за него – мислех, че управлението е за всички сектори заедно… Добре ще е следващата година да видим дали за всичко, което ще се случи в туризма, отговорността ще я носи само НДСВ, защото кризата ще засегне най-много този сектор, където са излети безумни инвестиции в голямата си част и няма никаква застраховка на тези инвестиции. Тъй като НДСВ ще си носи отговорността, затова за мен е странно, че вносител на текста като втори е Милен Велчев. Това е пряк конфликт на интереси, господин Кътев! Но може би Вие искате да го наречете лобизъм, при положение че ние все още нямаме закон. Мисля, че в случая за всеки един български гражданин е ясно, че това е конфликт на интереси. Благодаря на господин Моллов, видно е от неговото изказване, че наистина, между другото, Вие бяхте казали във в. „Дневник”, че смятате, че така както има Лозаро-винарска камара, така трябва да има и туристическа камара. Колко още камари трябва да има, имайки предвид, че браншът е изключително широко поставен в различни асоциации и браншови организации и те са тези, които трябва да решат?Но опитът явно показа, че това желание, смятате, че трябва да бъде ръководено от НДСВ. По този начин аз лично смятам, че имаше едно добро решение на правителството да се създаде една много по-голяма правителствена надстройка, така да я нарека, над туризма – в нея участват редица министри. Вие го знаете много добре, тъй като се занимавате видно с този бранш в НДСВ. Но това е мястото, където ще има тази представителност. Аз мисля, че правителството взе това решение точно толкова отговорно, колкото и вчера си говорихме по дебата за бюджета. Защото, ако преди две-три години можеше да политизираме понякога дискусиите си, днес в другите „атмосферни” условия на финансова криза, както ги нарече един от вносителите на законопроекта, няма мнозинство и опозиция, а има активно участие, превенция и възможност най-добре да се вземат решенията.Това, което се случва в този закон – за мен лично е странно, че вие в част от мотивите говорихте за това, че едва ли не има нужда заради европейските фондове да бъде създадена нова терминология. Не, няма нужда. Нека да престанем да си измиваме ръцете за всяко нещо с европейски фондове, с европейска политика и българска политика, а НДСВ би трябвало да го знае. Много лесно е да убедим колегите тук, в залата, че заради липсата на терминологичен текст правим цял законопроект с изменения във всичките други точки.Що се отнася до липсата на категоризация – при почивни бази, едната страна, но най-вече около туристическите обекти. Искам да ви кажа, господин Моллов, че голяма част от категоризацията в момента така или иначе не се спазва, тъй като има голяма липса на контрол.Явно контролът се оказва отново от НДСВ.Аз лично смятам и Ви обвинявам в това, че самата отговорност по този законопроект я носи вашата парламентарна група. Надявам се опозицията да има време до следваща седмица да разгледа текстовете. Защото туризмът е един от най-важните браншове за стабилността на българската икономика през следващата година. Апелирам да подходите изключително отговорно към него. Този законопроект не е отговорността. Единственият начин, по който може да се съгласи част от опозицията – приключвам, господин председател – за това да можем да работим достатъчно дълго, е да приложим прецедента мисля, че на Законопроекта за културното наследство (достатъчно дълъг период от време, в който наистина да има възможност да се обсъдят текстове). Защото не вярвам, че компетентността по всички текстове се намира в тази зала. Ние трябва да използваме компетентността на целия бранш отвън и да има достатъчно време за обсъждане на текстовете. Благодаря.

Реплика на ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Ще бъда възможно най-кратък, но понеже излиза някак си, че сякаш е и моя кауза Законопроектът за туризма, а той е най-малко моя кауза. Искам още веднъж да повторя, госпожо Капон, че законопроектът е изготвен от Държавната агенция по туризъм. НДСВ, в това число аз, сме формалните вносители на този законопроект, при това той е изработен след продължително съвместно сътрудничество между Държавната агенция по туризъм и всички основни браншови организации. Тоест това е консенсусен текст. Впоследствие два от текстовете, които посочих в моето изказване, предизвикват съпротива от една голяма част от бизнеса, поради което аз и днес декларирах, че в НДСВ сме готови да предложим съответните дебати и промени между първо и второ четене, и всяко конструктивно предложение би било добре прието.В репликата искам да отбележа още един момент. Посочихте, че едва ли не комисията, създадена към Министерския съвет, може да извърши онази част по партниране на бизнеса и държавната администрация. Смея да твърдя, че моят опит в браншови организации показва, че това не е възможно да стане. Когато говорим за партньорство между държавна администрация и професионална организация, тогава трябва да имаме много ясен партньор на държавата, на който тя да има доверие, който да представлява максимално добре бизнеса, тоест този партньор да бъде формиран по съответните критерии и държавата да има доверие в него, за да му възложи част от функциите. А това, че браншовият орган може да свърши по-добре част от тези функции, отколкото държавният администратор, в това не бива да имате никакво съмнение. Така че това е, което исках да кажа. Ние сме отворени за всякакъв тип дискусия. Благодаря ви.

Реплика на ОЛИМПИ КЪТЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Капон, най-малко са неуместни и необосновани Вашите твърдения и обвинения, че НДСВ няма право на инициативи по този толкова важен бранш, включително на законодателни инициативи, включително негови представители да ръководят държавната агенция.Трябва да Ви припомня, че благодарение на НДСВ първият ръст в развитието на туризма се получи през 2002 г. Ако не си спомняте – 2002 г., 2003 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., помните ли го?

ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС, от място): Защо не отидеш това да го кажеш на улицата?

ОЛИМПИ КЪТЕВ: Това го повтарям и на Вас, господин Дилов. Защото преди това вашата обединена десница раздаваше и подаряваше по работническо-мениджърския начин хотелите по морето и планините – деветдесет на сто от тях фалираха и си намериха нови собственици. Но по времето на НДСВ, по царското време туризмът беше приоритет. Той беше приоритет в програмата на НДСВ, ако сте си дали труда да я четете и слава Богу. Благодарение на международната конюнктура и на нашите усилия туризмът е в бум, слава Богу. Така че недейте да говорите, че нямаме право на такова самочувствие. Напротив, аз имам огромно самочувствие от това, че туризмът в България се развива, и то благодарение на нашите действия и съдействия. И това е признато от бранша.

Дуплика на МАРИЯ КАПОН (независим): Господин Кътев, напълно сте прав. Моля Ви! Всеки един народен представител има право на законодателна промяна. Тук няма никакъв спор. Аз казвам, че вие носите отговорността. Аз ви обвиних в интерес и този интерес със сигурност не казах, че е обществен. Това мисля, че беше правилната част. Да, разбира се, десницата, към която аз принадлежа, правеше РМД-та. Това не го харесвах и смятам, че не беше правилното. В това спор няма.Но не се връщайте 9-10 години назад за нещо, за което говорим днес. Разбира се, че може да носите отговорността и ще я носите. Защото оттук нататък туризмът как се е развивал – разбира се, икономическият растеж повлия на туризма, и слава Богу. Защото през туризма се хранят изключително много хора и има много работни места.Що се отнася до репликата на господин Моллов, която смятам за много по-сериозна, това е, че наистина една браншова организации винаги е силната страна на партньора към правителството. Но не смятам, че трябва да има задължение браншовите организации как да работят. Ще дойдат времена след преразпределението, това е икономически обосновано, на истинския пазар в туризма, когато ще бъдем свидетели – дали това ни харесва или не, ние трябва да се подготвим за голяма част от изкуствени и реални фалити, които предстоят. Защото го обуславят не само външните фактори, но и вътрешните фактори – заради лошото управление на Вашето правителство в миналия мандат, господин Кътев, когато даваше разрешителни за тези строежи и не си направи сметката, че жилищни кооперации като тези в „Младост” или „Дружба” не могат да бъдат на морето. Това, разбира се, беше част от стратегията на Вашето правителство. Историята ще е нашият съдник.Смятам, че през следващата седмица колегите и от опозицията ще са разгледали законопроекта. Ние трябва категорично да отхвърлим този законопроект и да оставим сформирането на такъв от много по-голяма и широка работна група. Благодаря.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

fifteen − eight =