Министър Димитров под парламентарен контрол на ЕНП

Дата: 29 Януари 2009 Автор: ЕНП

0
297

Председателят на ЕНП и народен представител Мария Капон внесе два актуални въпроса към министъра на икономиката Петър Димитров.

В  първия от тях става дума за сигнал от  Камарата на строителите в България относно включването в списъка с външни експерти по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, поддържан от Агенцията за обществени поръчки, на експерти, които не са предложени от професионалните сдружения и организации.

„С последните изменения на Закона за обществените поръчки се въведе текст, с който възложителите задължително привличат като член на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка външен експерт, включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и притежаващ квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Професионалните сдружения и организации изготвят списъци с квалифицирани експерти и ги представят на Изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки. В поместения на електронния сайт на АОП Общ списък с експерти по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП фигурират „експерти”, които не са предложени от професионалните сдружения и организации, каквото е изискването на закона. Чрез своя сайт АОП е открила процедура по набиране на заявления от отделни физически лица за включване в този списък. По какъв начин ще бъде гарантирано включването в Списъка с експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, поддържан от Агенцията за обществени поръчки, на лица с достатъчна експертна квалификация, при положение, че е създадена възможност за попадане в него на лица, които не са предложени, респ. не са признати от съответните професионални сдружения и организации. Още повече, че участието на подобни лица, като членове на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка създава предпоставки за корупционни практики и легални правомощия за обжалване решението на комисията, поради неспазване разпоредбата на чл. 34, ал. 2 и 3 във връзка с чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП.  Какви действия ще предприемете, за да гарантирате спазването от Агенцията за обществени поръчки на разпоредбите на ЗОП?”

Втория въпрос на народния представител е свързан с използването на предвидените средства като компенсация за затварянето на ІІІ-ти и ІV-ти блок на АЕЦ Козлодуй.

„АЕЦ Козлодуй от край време се приема като една от най-важните български национални каузи. От началото на година отново се възобновиха дискусиите относно повторното включване на спрените съгласно Договора за присъединяване реактори на централата, а Народното събрание взе решение да задължи правителството да започне процедура в тази посока.

Заради особения емоционален заряд на тази тема сякаш пропускаме една доста важна подробност, а именно въпроса с изплатените средства като компенсации за затварянето на двата блока. Надявам се да внесете достатъчна яснота по този въпрос, затова Ви питам следното:

  1. Какъв е размерът на договорените компенсации за спирането на ІІІ-ти и ІV-ти блок?
  2. Каква част от тези средства вече са усвоени?
  3. За какво са изхарчени постъпилите като компенсации плащания?

Моля Ви за подробна справка за процедурите и проектите, които са били реализирани и/или предстои да се реализират?

Каква е общата сума от компенсации, на която може да разчита България без допълнителни преговори с ЕС?”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

15 − three =